Η Ευρωπαϊκή Κατάταξη δαπέδων κατά ΕΝ685Η νόρμα ΕΝ685 χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των δαπέδων σύμφωνα με τον τρόπο και το επίπεδο χρήσης τους. Οι κύριες κατηγορίες χρήσης είναι τρεις: οικιακή, εμπορική και βιομηχανική. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται αναλυτικά όλες οι κατηγορίες της νόρμας.


Κατηγορία Σύμβολο Χρήση Περιγραφή
Οικιακή
21 ελαφρά οικιακή χρήση Ελαφρά Χώροι με χαμηλή ή διακοπτόμενη κίνηση
22 μέτρια οικιακή χρήση Μέτρια Χώροι με μέτρια κίνηση
23 βαριά οικιακή χρήση Βαριά Χώροι με έντονη κίνηση
Εμπορική
31 ελαφρά εμπορική χρήση Ελαφρά Χώροι με χαμηλή ή διακοπτόμενη κίνηση
32 μέτρια εμπορική χρήση Μέτρια Χώροι με μέτρια κίνηση
33 βαριά εμπορική χρήση Βαριά Χώροι με έντονη κίνηση
34 πολύ βαριά εμπορική χρήση Πολύ βαριά Χώροι με πολύ έντονη κίνηση
Βιομηχανική
41 ελαφρά βιομηχανική χρήση Ελαφρά Χώροι με χαμηλή ή διακοπτόμενη κίνηση
42 μέτρια βιομηχανική χρήση Μέτρια Χώροι με μέτρια κίνηση
43 βαριά βιομηχανική χρήση Βαριά Χώροι με έντονη κίνηση


Επιστροφή

Τεχνικά Άρθρα